ประวัติ
     
นายประทีป สุขโสภา เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2489 
      ที่ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
      บิดาชื่อนายกมล สุขโสภา อาชีพรับราชการครู มารดาชื่อนางประคอง สุขโสภา อาชีพแม่บ้าน 
      มีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม 4 คน เป็นชาย 3 หญิง 1 
      ชีวิตครอบครัวสมรสกับนางพรทิพย์ สุขโสภา อาชีพรับราชการครู 
      ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ 2 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

      การศึกษา

          เริ่มศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดคุ้งวารี จังหวัดสุโขทัย แล้วจึงไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวรรควิทยา และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมตามลำดับ ปีการศึกษา2508 สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ. ต้น จากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ได้ศึกษาด้วยตนเองจนสอบได้วุฒิ พ.ม. แล้วจึงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก จนสำเร็จการศึกษา กศ.บ. ในปีการศึกษา 2518 

      ตำแหน่งหน้าที่ในอดีตและปัจจุบัน

                    - พ.ศ.2509-2518 ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

                    - พ.ศ. 2519-2520 อาจารย์ 1 โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

                    - พ.ศ. 2521-2522 อาจารย์ 1 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

                    - พ.ศ. 2523- ปัจจุบัน ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมจังหวัดสุโขทัย 

      ผลงานดีเด่นสาขานันทนาการ 

                    1. การเล่นพื้นบ้าน โดยการขับทำนองพื้นบ้านประกอบการใช้กรับกลมสองมือในทำนองเพลงขอทาน เพลงแหล่ และการขับเสภา ซึ่งเป็นการใช้เครื่องดนตรีประเภทกรับที่ได้สูญหายไปประมาณ 40 ปีมาแล้ว นำมาประกอบการขับทำนองได้อย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญ ทั้งได้มีการเผยแพร่ไปทั่วประเทศกว่า 100 ครั้ง เช่น

                   - งานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก

                    - รายการ "รุ้งผลิใบ" ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

                    - รายการ "สืบทอดสมบัติวรรณศิลป์" ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ

                    - รายการ "เรียงถ้อยร้อยจินตนาการประสานศิลป์" ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ

                    - รายการ "หยั่งรากฝากใบ" ณ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ

                    - รายการ "หยั่งรากฝากใบ" "ชุดไหมไทยสัญจร" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพฯ และที่จังหวัดเชียงใหม่, พิษณุโลก, นครปฐม, นครราชสีมา, ขอนแก่น, ชลบุรี, ปัตตานี, สงขลา เป็นต้น

                    - รายการ "ฟ้าใสทั่วไทย ร่วมใจลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่คุณรัก" ณ โรงแรมโอเรียลเต็ลกรุงเทพฯ

                    - รายการ "มิ่งขวัญประชาธิปไตย ญาติวีรชน และประชาชนร่วมใจถวายราชสดุดี"ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ

                    - รายการ "พฤษภา" สื่อสร้างสรรค์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

                    - รายการ "มาลัยสี่รส" ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

                   - รายการ "วัฒนธรรมนานาชาติ" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

                   - รายการ "การอ่านทำนองร้อยกรองสี่ภาค" ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

                   - รายการ "วันครอบครัว" ณ บางจากปิโตเลียม จังหวัดสมุทรปราการ

                   - รายการ "วัยฝันวันโลกสวย" ณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ

                   - รายการ "ทำนองพื้นบ้าน" ณ หอประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพฯ

                   - รายการ "ทำนองพื้นบ้าน" ณ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

                   - รายการ "อบรมครูผู้สอนศิลปะ" ณ จังหวัดกาญจนบุรี

                   - รายการ "อบรมครูผู้สอนศิลปะ" ณ จังหวัดน่าน

                   - รายการ "สัมมนาครูภาษาไทย" ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ

                   - รายการ "คนไทยวันนี้" ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 กรุงเทพฯ

                   - รายการ "โลกสลับสี" ทาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 กรุงเทพฯ

                   - รายการ "เวทีชีวิต" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 กรุงเทพฯ

                   - รายการ "วรรณกรรมพื้นบ้านสุโขทัย" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11

                                                             ฯลฯ

                    2. การประกวดว่าวไทย ได้จัดให้มีการประกวดว่าวไทย ขึ้นที่บริเวณสนามหญ้า โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีประชาชนส่งว่าวเข้าประกวดประมาณ 300 ตัว จัดแบ่งเป็นประเภทสวยงาม ความคิด และประเภทตลกขบขัน ทั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นจำนวน 20 คน มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินด้วย ทำให้เยาวชนและประชาชนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้มาร่วมงานประมาณ 1,000 คน

                    3. งานอดิเรก ซึ่งเป็นงานสมัครเล่นที่ทำในยามว่าง ได้แก่

                   - การทำของเล่นจากเศษวัสดุ โดยใช้เศษไม้เป็นหลักในการประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหรือสัตว์ต่างๆ เป็นตัว เป็นชุด หรือเป็นกลุ่ม โดยการผูกเรื่องเล่าเป็นนิทานประกอบการใช้ทำนองพื้นบ้านเรื่อง "ของเล่นเดินทาง" ในสมุดบันทึก ของมูลนิธิเด็ก และหนังสืออ่านสำหรับเด็ก ซึ่งได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2533 จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พระราชทานโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

                   - การสะสมวัสดุ ได้รวบรวมศิลปะวัตถุต่างๆ ไว้ในโรงเรียน เพื่อให้เป็นที่ศึกษาแก่ เยาวชนและบุคคลทั่วไป เช่น ลวดลายหน้าบันอุโบสถ แกะสลักด้วยไม้ทั้งหมด เครื่องสังคโลก และเครื่องใช้โบราณสมัยยุคหิน ยุคสัมฤทธิ์ และปัจจุบันประมาณ500 ชิ้น นอกจากนี้ยังรวบรวมสะสมพระเครื่องสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาไว้จำนวนกว่า 1,000 องค์ เพื่อการอนุรักษ์ และเพื่อการศึกษาหาความรู้ต่อไป

      ความประพฤติ คุณธรรม และศีลธรรม

   

          นายประทีป สุขโสภา เป็นคนสุภาพเรียบร้อย มีความจริงใจไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความเป็นกันเองกับบุคคลทุกชนชั้น รักความยุติธรรม มีอารมณ์ขัน สุขุมรอบคอบ ปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมของพรหมวิหารสี่มาโดยตลอด ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่และไม่เล่นการพนัน เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป ชอบช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนด้วยความเต็มใจ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมคุณธรรม และเผยแพร่การอนุรักษ์มรดกไทยอยู่เสมอ โดยเฉพาะการละเล่นพื้นเมือง และดนตรีไทยมากกว่า 30 ปี 

          ตั้งแต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมานายประทีป สุขโสภา ได้ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมาโดยตลอด ทั้งในเรื่องการเก็บรวบรวม การเผยแพร่การแสดง การอบรมสั่งสอนนักเรียนและประชาชน ด้วยความรักและความสมัครใจทำโดยไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะกระทำตนเป็นผู้อนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย จนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย จากประวัติชีวิตและผลงานดังกล่าว คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายประทีป สุขโสภาเป็น ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขานันทนาการ (การจัดการ สะสมวัสดุและการละเล่นพื้นบ้าน) ประจำปีพุทธศักราช 2535