ประวัติ
     
นายชิน ฝ้ายเทศ เกิดเมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2489 
       ที่บ้านเลขที่ 21 หมู่ 5 ตำบล ไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
       บิดาชื่อ นายฉาย มารดาชื่อ นางไทย สมรสกับนาง สุชาดา ฝ้ายเทศ 
       มีบุตร ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน 
       ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 161/344-5 ซอยบุปผาสวรรค์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
        เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 

 

      การศึกษา

          เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดคุ้งยาง ตำบล ไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อปี 2500 จากนั้นได้บวชเป็นสามเณรที่วัดปลักรัก ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. 2501 ได้วุฒินักธรรมตรี 

      การทำงาน

          เริ่มทำงานในด้านการบันเทิง เมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยเริ่มร้องเพลงตามเวทีรำวง จนกระทั่ง พ.ศ. 2505 เข้าอยู่ในวงดนตรีของครูพยงค์ มุกดา ได้ฝึกฝนร้องเพลงเพิ่มเติม และได้บันทึกแผ่น เสียงครั้งแรก คือเพลงลูกทุ่งรำลึก จากนั้นมีผลงานร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงต่อมาอีกมากปี พ.ศ. 2510 ได้ก่อตั้งวงดนตรีลูกทุ่งของตนเอง ชื่อวงดนตรี ชินกร ไกรลาศ ในขณะที่ทำวงดนตรีอยู่นั้น ได้รับทำขวัญนาคด้วย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเพลงพื้นบ้านกับอาจารย์หวังเต๊ะและแม่ประยูร นำความรู้ด้านนี้มาประกอบอาชีพอีกด้านหนึ่งเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการขับร้องเพลง เพลงพื้น บ้าน การพูด การใช้ภาษากับเพลงพื้นบ้าน การแหล่ การทำขวัญนาคแก่นักเรียนนักศึกษาตาม โรงเรียนและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนต่อเนื่องเรื่อยมา

      เกียรติคุณที่ได้รับ 

                    1. รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน จากเพลงยอยศพระลอ เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 

                    2. โล่ชนะเลิศการประกวดดนตรีลูกทุ่งในงานวชิราวุธานุสรณ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2513 

                    3. เหรียญที่ระลึกพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในงานพระราชกุศล 

                    4.รางวัลเชิดชูเกียรตินักร้องลูกทุ่งดีเด่น ในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่ง ไทย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2532 และวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ตามลำดับ

                    5.รางวัลนักร้องเพลงไทยผู้ออกเสียงภาษาไทยถูกต้อง เนื่องในการ สัมมนาการใช้ภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2534 

                    6.รางวัลชมเชยการประกวดเพลงเพื่อต่อต้านโรคเอดส์ ของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 

                    7.บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2536 สาขาศิลปการแสดง จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

                    8.ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏธนบุรี

                    9.รางวัลครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง พ.ศ. 2544 (1 ใน 35 ครอบครัว ) ที่ได้รับการคัดสรร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

                    10. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
พ.ศ. 2545