ประวัติ
     
นายสุวรรณ นวลทรง เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2474 
       เป็นบุตรคุณครูบุญเหลือ และคุณแม่ผิน นวลทรง มีพี่น้อง รวม 6 คน 
       ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ 
       พำนักอยู่ที่บ้านเลขที่ 1/1 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
        ชีวิตครอบครัวสมรสกับสมรสกับอาจารย์สนิท นวลทรง (สกุลเดิม เนียมอยู่) มีบุตร ธิดา รวม 4 คน คือ
        1. นางสุภัทรา นวลทรง อาจารย์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ระดับ 7
        2. นางสุภาวดี นวลทรง อาจารย์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (ถึงแก่กรรม) 
        3. นายสุรเชษฐ์ นวลทรง ประกอบอาชีพค้าขาย
        4. นางสุธาสินี บู่แย้ม ข้าราชการรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย

      การศึกษา

          เริ่มเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดดงยาง อำเภอกงไกรลาศ และระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2496-2502 เข้าศึกษา ณ โรงเรียนเพาะช่าง จังหวัดพระนคร สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ป.ช. และ ป.ม.ช. และได้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูจัตวาอันดับ 2 โรงเรียนสวรรคโลก "สวรรควิทยา" ในปี พ.ศ.2496 จากนั้นในปี พ.ศ.2521 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา และอาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนเดียวกันในปี พ.ศ. 2529 โดยลำดับ 

      การทำงาน

          อาจารย์สุวรรณ นวลทรง รับราชการตั้งแต่ พ.ศ.2496 จนเกษียณอายุราชการในปีพ.ศ. 2534 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตช., ทม. และเหรียญจักรพรรดิมาลา นอกจากนี้ยังได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2544 จังหวัดสุโขทัยได้ประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เกียรติยศยกย่องให้ท่านเป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัดสุโขทัยสาขาศิลปะ สถาปัตยกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2544 

      ผลงาน

          ผลงานด้านการออกแบบและการควบคุมการก่อสร้างอาคารสาธารณประโยชน์โดยสรุปมีดังนี้

                    - เป็นกรรมการและผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาคารเรียน บ้านพักครู อาคารประกอบโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

                    - เป็นกรรมการและควบคุมการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก (หลังใหม่)

                    - ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเมรุวัดสวรรคาราม อำเภอสวรรคโลก

                    - ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดสวรรคาราม อำเภอสวรรคโลก 

                    - ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างซุ้มประตู รั้ววัดสวรรคาราม

                    - ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างกุฎิ วัดสวรรคาราม

                    - ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดสวรรคาราม

                    - ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างศาลาบัณฑิต โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

                    - ออกแบบศาลาเอนกประสงค์ วัดสวรรคาราม อำเภอสวรรคโลก

                    - ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างศาลาจตุรมุข วัดสวรรคาราม

                    - ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างศาลาหลวงพ่อทองคำ และฐานหลวงพ่อร่มโพธิ์ วัดสวรรคาราม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

                                                             ฯลฯ

          นอกจากภาระกิจจากงานต่างๆ ข้างต้นแล้ว อาจารย์สุวรรณ นวลทรง ยังได้ใช้เวลาว่างบำเพ็ญสาธารณกุศลให้แก่วัดและชุมชนโดยรอบอยู่เนืองนิจ อาทิ การเข้าร่วมเป็นกรรมการวัดรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีค่าน้ำและค่ากระแสไฟฟ้าของวัดสวรรคาราม

          ปัจจุบันแม้ว่าอาจารย์จะเกษียณอายุราชการแล้ว อาจารย์ก็ยังคงเป็นครูช่างฯ โดยออกแบบประดิษฐ์เครื่องไม้ ปิดทอง ซึ่งเป็นลวดลายไทยแบบโบราณ สำหรับตกแต่งและประกอบงานด้านสถาปัตยกรรม เช่น หน้าบัน โบสถ์ วิหาร ซุ้มประตู หน้าต่าง หัวเสา ฯลฯ