ประวัติ
     
นายพร้อม เฉียบแหลม เกิดเมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2489 
       บิดาชื่อนายผัน มารดาชื่อนางเปลื้อง เฉียบแหลม 
       มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 3 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
       สมรสกับนางถนอมวงค์ โวหาร มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน

 

 

      การศึกษา

                    - จบชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสวรรคาราม ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

                    - จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสวรรคโลก "สวรรควิทยา" อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

                    - ปี พ.ศ.2507-2508 เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพาณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร

      การทำงาน

                    - ปี พ.ศ.2508 เข้าทำงานที่สำนักงานข่าวสารอเมริกัน ถนนสาธรใต้ กรุงเทพมหานคร

                    - ปี พ.ศ. 2511 เข้ารับราชการ การประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

                    - ปี พ.ศ.2522 ทำงานที่สำนักงานพัฒนาประชากรและชุมชน 

                    - ปี พ.ศ. 2526 เดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอารเบีย

                    - ปี พ.ศ.2530 เริ่มต้นการจัดการทำสวนอย่างแท้จริง

                    - ปี พ.ศ. 2540 ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชสวน ของจังหวัดสุโขทัย

                    - ปี พ.ศ. 2544 เกษตรกรผู้นำอาชีพก้าวหน้าระดับจังหวัดสุโขทัย

      มูลเหตุจูงใจที่ทำให้มาประกอบอาชีพทางการเกษตร

                    นายพร้อม เฉียบแหลม กล่าวว่าตนเองมีความเชื่อมั่นที่ว่า "ดินดี น้ำดี พันธุ์ดี ขยันดี" พื้นที่ของอำเภอสวรรคโลก เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื้นและอากาศดี เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรและพืชสวนเป็นอย่างยิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงดินให้มีชีวิตด้วยการนำวัชพืชที่เหลือใช้ เช่น ซังถั่ว ฟางข้าว ที่ชาวไร่ชาวนาจะเผาทิ้ง รวมทั้งใบไม้และเศษวัชพืชในสวนที่กำจัดทิ้ง ผสมกับมูลสัตว์ที่หาได้ง่ายในหมู่บ้าน นำมากองรวมกันหมักด้วยสารจุลินทรีย์ อี เอ็ม ตามวิธีการ จะเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีนำไปใส่ให้กับต้นไม้ก็จะเจริญงอกงาม ส่วนสารเคมีนั้นจะหันมาใช้สารสกัดจากสะเดาหมักตามวิธีการ ผสมกับยาเส้น (ยาฉุน) นำไปฉีดไล่แมลง นอกจากนั้นยังได้นำสมุนไพรไทยมาสกัดเป็นยาฉีดพ่นไล่แมลงอย่างได้ผลอีกมากมาย เช่น ข่า ตะไคร้ ขิง บอระเพ็ด เป็นต้น เพราะการสมดุลทางธรรมชาติ และเน้นที่ความสะอาดของสวนเป็นหลักทำให้แมลงที่ไม่มีประโยชน์ในสวนจะมีน้อยมาก นอกเหนือจากนั้นเศษผลไม้ที่ตกหล่นหรือไม่มีคุณภาพ ก็ยังสามารถนำมาหมักกับจุลินทรีย์ให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยชีวภาพให้กับต้นไม้ผลทางดินอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนน้ำที่หมักได้นั้นนำไปผสมกับน้ำสะอาดตามอัตราส่วน นำไปฉีดพ่นต้นพืชทางใบ เป็นฮอร์โมนพืชได้อีกทางหนึ่งด้วย 

                    หน่วยงานของรัฐได้นำเกษตรกรและผู้สนใจเข้าไปศึกษาวิธีการและนำไปปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ นอกจากนี้พื้นที่อำเภอสวรรคโลกมีแม่น้ำยมไหลผ่านตลอดทั้งปี สวนของนายพร้อม เฉียบแหลม อยู่ติดกับริมแม่น้ำ จึงเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกพืชสวนต่างๆ เป็นอย่างมาก นายพร้อม ได้หาวิธีการนำน้ำจากแม่น้ำยมขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการวางท่อสูบน้ำขึ้นมา 

                    ส่วนในเรื่องของพันธุ์ดีนั้น เดิมชาวสวนมักจะไม่มีการพัฒนาพันธุ์ดี ยังคงปลูกพืชสวนซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองตามแบบนิยม ผลผลิตออกมาขายได้ราคาไม่ดี ไม่มีผู้นิยม ไม่ตรงตามความต้องการของท้องตลาด นายพร้อม เฉียบแหลม จึงทำการศึกษาค้นคว้า และหาพันธุ์ไม้ใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครปลูกในท้องถิ่น การพัฒนาพันธุ์ไม้ในสวนอย่างไม่หยุดยั้งจากแหล่งที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ในทุกภาคของประเทศไทยจนเป็นผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป อาทิ ไม้ผลกระท้อนได้พัฒนาพันธุ์เดิม คือ พันธุ์ทับทิม พันธุ์อีล่า มาเป็นพันธุ์ทองกำมะหยี่ พันธุ์นิ่มนวล มะปราง-มะยงชิด ก็พัฒนาจากพันธุ์พื้นเมืองเดิม จนมาเป็นมะปราง-มะยงชิด ที่ให้ผลใหญ่ขนาดเท่าหรือใหญ่กว่าไข่เป็ด ฯลฯ เป็นต้น