ประวัติ
     
นางทองเจือ สืบชมภู เกิดวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2472 
       บิดาชื่อ นายบุญธรรม พัฒนเจริญ มารดาชื่อ นางสง่า พัฒนเจริญ 
       มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 4 คน โดยเป็นบุตรคนที่สาม 
       ชีวิตครอบครัวสมรสกับนายอนันต์ สืบชมภู ข้าราชการบำนาญ 
       มีบุตรทั้งหมด 5 คน เป็นชายทั้ง 5 คน 
       เกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ. 2532 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
       ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 210 /24 ถนนบาลเมือง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
       โทรศัพท์ (055) 612209 

 

 

 

      การศึกษา

          เริ่มเรียนตามหมายเกณฑ์ที่โรงเรียนประชาบาลวัดราชธานี และย้ายมาเรียนที่โรงเรียนอุดมดรุณี ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 2 จนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 และจบประโยคประถมศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทาวิทยาลัย สอบประโยคมัธยมพิเศษ และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

      ผลงาน

          นางทองเจือ สืบชมภู ได้แต่งหนังสือไว้เป็นจำนวนมาก เช่น 

          1. พระร่วงกวีวัจนะ ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์และตำนานเกี่ยวกับกรุงสุโขทัย แต่งด้วยคำประพันธ์ทุกชนิด 

          2. ประวัติและอภินิหารพระแม่ย่าสุโขทัย

          3. นาฏการหลังมหาสงครามเอเซียบูรพา ( สงครามโลกครั้งที่ 2 ) เป็นผลงานรวบรวมเพลงพื้นบ้านที่เกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

          4. บทสวดสรภัญญะสดุดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

          5. คำขวัญเชิญพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จากกรมศิลปากรมาประดิษฐาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

          6. เสนอทิพย์ปูชนีย์กวีแก้ว คือปกิณกะคดีบทร้อยกรองต่างๆ 

นางทองเจือ สืบชมภูได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่ง สำคัญ ๆ ดังนี้ 

- คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุโขทัย 

- คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

- อาสาคุมประพฤติรุ่นที่ 62 ศาลจังหวัดสุโขทัย 

- เทศมนตรีสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

- กรรมการการศึกษาโรงเรียนสายธรรมและอนุบาลสายธรรม 

- สมาชิกเหล่ากาชาดตลอดชีพจังหวัดสุโขทัย 

- กรรมการการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 

- กรรมการพัฒนาสตรีประจำอำเภอ ( กพส ) เมืองสุโขทัย

      เกียรติคุณที่ได้รับ 

          1. ครูจริยธรรมดีเด่นปี พ.ศ. 2527 

          2. กวีจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2531 

          3. ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2533 สาขามนุษย์ศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ