ประวัติ
     นางตี๋ เฮงสกุล เ
กิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2456 ที่บ้านวัดกลาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นธิดาของนายไถ่ และนางเกิด เฮงสกุล มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 5 คน นางตี๋ เฮงสกุล สมรส กับนายทา เขียวอ่อน โดยสามีได้ถึงแก่กรรมเมื่อครองชีวิตอยู่ร่วมกันได้ 15 ปี นางตี๋ เฮงสกุล ไม่ได้เข้ารับการศึกษาจากสถานศึกษาใดๆ จึงอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ ปัจจุบันคุณยายตี๋ เฮงสกุลถึงแก่กรรมแล้ว

 

 

 

      ผลงานดีเด่น 

          นางตี๋ เฮงสกุล หรือคุณยายตี๋ ฝึกการปั้นโอ่ง ปั้นหม้อ มาตั้งแต่เด็กเมื่อมีอายุเพียง 10 ขวบ เท่านั้น รูปแบบที่ปั้นส่วนใหญ่จะปั้นตามจินตนาการของตนเอง และได้ฝึกฝีมือการปั้นเรื่อยมา เป็นอาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน ผลงานศิลปะการปั้นโอ่ง ปั้นหม้อ จึงเปรียบเสมือนเป็นมรดกของชาวทุ่งหลวง เพราะส่งสินค้าเครื่องปั้นออกจำหน่ายในนามเครื่องปั้นทุ่งหลวง นอกเหนือจากการปั้นโอ่ง ปั้นหม้อแล้ว คุณยายตี๋ เฮงสกุล ยังได้พยายามพัฒนาฝีมือเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคือการปั้นรูปสัตว์ 12 นักษัตร ได้แก่ การปั้นตัวหนู วัว เสือ กระต่าย งู ม้า แพะ ลิง ไก่ สุนัข และสุกร รวมถึงการปั้นลวดลายเทพพนม นางฟ้า ประดับกระถางต้นไม้ได้งดงามกว่าบุคคลอื่นในละแวกเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการเสริมแต่งให้งานฝีมืออันเป็นผลงานของชาวบ้านมีคุณค่าสูงในแง่ของศิลปะการช่าง

      ผลงานด้านการบริการสังคม

          คุณยายตี๋ เฮงสกุล เป็นประติมากรพื้นบ้านที่ใช้ความสามารถอย่างสูงในการสร้างผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสำหรับใช้ในการดำรงชีพอย่างโดดเดี่ยวตลอดมา หลังจากที่สามีได้ถึงแก่กรรม ในขณะที่นางตี๋ มีอายุเพียง 35 ปีเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรรมวิธีในการผลิตผลงานแต่ละอย่างแต่ละชิ้นล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทั้งเวลาและแรงงานเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การผสมดิน การนวดดิน ปั้นให้เป็นรูปร่าง รอนำเข้าเตาเผา ผลงานหลายชิ้นที่คุณยายตี๋สนใจก็มักจะรวบรวมไว้เพื่อชื่นชมในผลงานนั้นๆ อันเป็นฝีมือของตนเอง แต่หากมีคนสนใจอยากได้ ในบางครั้งคุณยายก็จะมอบให้โดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนี้ยังเก็บไว้เพื่อแจกจ่ายให้แก่คนที่สนใจทั่วไป ชีวิตของคุณยายตี๋ เฮงสกุล ผูกพันอยู่กับงานตลอดเวลามากว่า 60 ปี ด้วยผลงานต่างๆ อันเป็นที่ประจักษ์เด่นชัดแก่สังคมคุณยายตี๋ เฮงสกุล จึงได้รับการประกาศเกียรติคุณและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็น ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะ การช่างศิลปะและการช่างฝีมือ ประจำปี 2534 

          เกียรติคุณที่ได้รับ

  1. รางวัลชมเชยการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประเภทหัตถกรรม

  1. รางวัลยอดเยี่ยมการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประเภทหัตถกรรมโดยไม่มีการเคลือบ

  1. รางวัลดีเด่นประเภทศิลปะและเกียรติบัตร ในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2527

  1. รางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภทเครื่องปั้นดินเผาไม่เคลือบ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ 5  ปี พ.ศ. 2532

  1. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประเภทเครื่องปั้นดินเผาไม่เคลือบ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานศิลปาชีพบางไทรครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2533

  1. ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะ การช่างศิลปะและการช่างฝีมือ ประจำปี 2534 จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

          ที่นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของชีวิตของคุณยายตี๋ เฮงสกุล ก็คือการได้รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอย่างใกล้ชิด