สุโขทัย เป็นเมืองที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน บรรพบุรุษไทยได้สร้างสมภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าและสืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยมีหลากหลายดังนี้คือ
  

   ภูมิปัญญาสาขาศิลปกรรม
  
   ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
  
   ภูมิปัญญาสาขาการแพทย์แผนไทย
  
   ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวรรณกรรม
  
   ภูมิปัญญาสาขาศาสนาและประเพณี
  
   ภูมิปัญญาด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่