พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2506