จังหวัดสุโขทัย

http://www.sukhothai.go.th/office/office13.htm 
http://sukhothainet.com 
http://www.nso.go.th/provweb/cwdweb/sukhothai/aboutpro.htm 
http://space.loxinfo.co.th/tat/province.php?province=10&region_id= 
http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/sukhotai/sukhotai.htm 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

http://www.thailandmuseum.com/ramkhamhaeng/ramkhamhaeng.htm 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก

http://www.thailandmuseum.com/sawakhavoranayok/history.htm 

สังคโลก

http://www.thai.net/uwarcheo/Page04.html 
http://www.thai.net/uwarcheo/Page05.html 
http://www.thaiantiques.info/sukhothaiceramics.htm  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

http://swh.moph.go.th/chiefsk 

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

http://www.forest.go.th/MainNation/nationpark/_private/ram_kumhang.htm 

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

http://www.forest.go.th/MainNation/nationpark/_private/sri_satchanalai.htm