กลิ่นดอกไม้หอม อันได้แก่ไม้จันทน์
กฤษณา และมะลิซ้อน
ไม่อาจทวนลมได้ 
แต่กลิ่นหอมของสัตบุรุษ
ผู้ประพฤติธรรม ย่อมไปได้ทั่วทุกทิศ