กฤษฎา พิณศรี. "เครื่องถ้วยสุโขทัย จีนให้ไทย หรือไทยให้จีน," ศิลปวัฒนธรรม. 14,11 (กันยายน 2536) : 136-145.
ก่องแก้ว วีระประจักษ์. ๗๐๐ ปี ลายสือไทย (อักษรวิทยาไทยฉบับย่อ). กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, (กรมศิลปากรจัดพิมพ์ในโอกาสฉลอง
        ครบรอบ ๗๐๐ ปี ลายสือไทย ณ อาคารลายสือไทยในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 
        2526).
กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์. "พระร่วงโรจนฤทธิ์ และ พระปฐมเจดีย์," สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 (ก-ม). 
        กรุงเทพมหานคร: 2524. หน้า 315-323. (คณะกรรมการฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ 8 รอบ และ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
        เกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานเปิดหอวชิราวุธานุสรณ์ วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2524) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. งานเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร: 2543. 
________ . เที่ยวเมืองไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, ม.ป.ป.
กุลธิดา สืบหล้า. " ศรีสัชนาลัย กับวันวารที่ไม่เคยเปลี่ยน," อนุสาร อสท. 42, 4 (พฤศจิกายน2544) : 76-88.
โกมล คีมทอง. โกมลคนหนุ่ม รวมข้อเขียนแห่งความบันดาลใจ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมล  คีมทอง, 2540. 
"เขาหลวง," แค้มป์คาร์แมกกาซีน. กรุงเทพฯ: ชุณหสาส์นพับลิชชิ่ง, ม.ป.ป. 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ. 
        พรรณไม้ต้นของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2542. หน้า 195.
คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์. สำนักนายกรัฐมนตรี. ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ : 2521.
________ . ประชุมภาพประวัติศาสตร์ทหารและตำรวจ พิมพ์ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี. กรุงเทพมหานคร, 2525.
________ . สมุดภาพไตรภูมิบุราณฉบับกรุงธนบุรี. กรุงเทพฯ: ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2525. 
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. สามนคร. กรุงเทพฯ: สยามรัฐ, 2525. หน้า 100-122.
เคียง ชำนิ. "สำเนียงพูดคนสุโขทัย," ศิลปวัฒนธรรม. 22, 1 (พฤศจิกายน 2543) : 92-94.
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธีสิบสองเดือน. พิมพ์ครั้งที่ 11. พระนคร: กรมศิลปากร, 2513. หน้า 25-26.
จุฬรักษ์ ดำริห์กุล. ศรีสัชนาลัยมรดกโลกทางวัฒนธรรม. [กรุงเทพฯ]: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช The Inscription of King Ramkhamhaeng the Great. 
        กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. 
ฉลอง สุนทรนนท์. "ทัศนศิลป์….สุโขทัย," ครุศิลป์. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 101-106.
เฉลียว ปิยะชน. มรดกเครื่องดินเผาไทย ตุ๊กตาและประติมากรรม. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544.
ชิน อยู่ดี. บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆ เณศ, 2529.
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ตำนานพระพุทธเจดีย์ เล่ม2.ฺฺฺฺฺิิฺฺํํััััํํํํํ พิมพ์ครั้งที่ 2. [กรุงเทพมหานคร] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 
        2514. หน้า 57-62. 
ทรงวิทย์ แก้วศรี. "พระพุทธรูปสำคัญ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม," ศิลปากร. 43, 2 (มีนาคม- เมษายน 2543) : 70-93.
ธวัช ปุณโณฑก. "ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (หลักที่ 1) ไม่มีปัญญาชนผู้ใดปลอมได้," ศิลปวัฒนธรรม. 21, 12 (ตุลาคม 2543) : 72-80. 
ธวัชชัย ปทุมล่องทอง. เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย 76 จังหวัด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: น้ำฝน, 2543. หน้า 52-55.
ธิดา สาระยา. "ธรรมราชาสมัยสุโขทัย," เมืองโบราณ. 3, 4(กรกฎาคม-กันยายน 2520) : 73-82. 
________ . นำเที่ยวเมืองสุโขทัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สีดา, 2542.
________ . เมืองศรีสัชชนาลัย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2537.
นคร พันธุ์ณรงค์. ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกสุโขทัย. ม.ป.ท.: ศูนย์สุโขทัยศึกษา, 2520.
นำเที่ยวเมืองมรดกโลก. กรุงเทพฯ : สีดา, 2544. 
นิคม รายยวา. ตลิ่งสูง ซุงหนัก. พิมพ์ครั้งที่ 2: กรุงเทพมหานคร: ต้นหมาก , 2528.
        (หนังสือรางวัลดีเด่น โดยคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ)
นิยะดา เหล่าสุนทร. พินิจวรรณกรรม: รวมบทความวิชาการด้านวรรณคดีและภาษา (ศึกษาจากต้นฉบับตัวเขียน). กรุงเทพมหานคร: 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535. หน้า 100-122. 
ปกรณ์ รวีวร. "นิคม รายยวา ลีลาที่เรียบง่ายและหัวใจที่สัตย์จริง," ไฮคลาส. 5, 54 (ตุลาคม 2531) : 78-79, 86-91.
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และ ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล 
      และเกาะ และเรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการ
        คณะรัฐมนตรี, 2520. หน้า 99. 
พจน์ กริชไกรวรรณ, บรรณาธิการ. โกมล คีมทอง ปรัชญาและปณิธานแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2540.
พิภพ บุษาคัมวดี, ผู้เรียบเรียง. เฟื้อ หริพิทักษ์: ชีวิตและผลงาน. กรุงเทพมหานคร: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527. 
พิริยะ ไกรฤกษ์. "ศิลปแห่งแดนเนรมิต (ศิลปะสุโขทัย ระหว่าง พ.ศ. 1750-1900)," เมืองโบราณ. 12, 1 (มกราคม-มีนาคม 2529) : 23-45.
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. สุโขทัย มรดกโลกทางวัฒนธรรม. [กรุงเทพฯ]: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2538.
พิสิฐ เจริญวงศ์. "การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ." สารกรมศิลปากร. 7, 5 (2537) : 18-23. 
ภาพถ่ายทางอากาศ 3 เมืองประวัติศาสตร์ รุ่งอรุณแห่งอารยธรรมไทย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2543.
ภาษิต จิตรภาษา. "ลายสือไทย สมัยพ่อขุนศรีนาวนำถม?," ศิลปวัฒนธรรม. 11, 8 (มิถุนายน2533) :71-75. 
ภาสกร จูฑะพุทธิ, นาวาอากาศโท. พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ภาษิต,2524.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. เที่ยวเมืองพระร่วง. พิมพ์ครั้งที่ 10. [ พระนคร]: โรงพิมพ์ บำรุงนุกูลกิจ, 2521. (อนุสรณ์ในงาน
        พระราชทานเพลิงศพ พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2521)
________ . สุภาษิตพระร่วงคำโคลง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528
"มรดกโลก : มรดกมนุษยชาติ," จุลสารการท่องเที่ยว. 14,2 (เมษายน-มิถุนายน 2538) : 43-55.
ราตรี ธันวารชร. การศึกษาคำในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช. พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรุงเทพมหานคร, 
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
รายงานผลการสัมมนา การเมืองและสภาพสังคมสมัยสุโขทัย. พิษณุโลก: ศูนย์สุโขทัยศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก, 
        2521.
ไรท์, ไมเคิล. "ข้อคิดใหม่บางประการเกี่ยวกับสุโขทัย," ศิลปวัฒนธรรม. 22, 5 (มีนาคม 2544) : 72-75.
"ลายสืไท". อ้างจาก "ลายสือไท". สยามสมัย. 15, 762 (กันยายน 2504) หน้า 1-20. ในหนังสืออนุสรณ์งานศพศาสตราจารย์พิเศษ ขจร สุขพานิช 
        กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2521. หน้า 95-112.
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสุโขทัย. สุโขทัย: ม.ป.ท. ม.ป.ป. (เอกสารถ่ายสำเนา)
วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ม.ป.ป.
วิชาการ, กรม. กระทรวงศึกษาธิการ. สุโขทัย รุ่งอรุณแห่งความสุข. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2539.
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย. "ระบำโบราณคดี…ศรีสัชนาลัย," สารกรมศิลปากร. 7,4 (2537) : 25-26.
วินิจ รังผึ้ง. "บทเพลงลมหนาว บนขุนเขาแห่งทุ่งหญ้า," อนุสาร อสท. 37, 6 (มกราคม 2540) :136-144.
ศรีศักร วัลลิโภดม. "เมืองศรีสัชชนาลัย : เมืองแฝดเมืองคู่กับเมืองสุโขทัย," ศิลปวัฒนธรรม. 11, 6 (เมษายน 2533) : 104-117.
ศิลปากรม, กรม.  กองโบราณคดี.  ทำเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย.  กรุงเทพฯ:  2531.
________ . นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2527. (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย วันที่ 15 
        มีนาคม 2527)
_______ . ประวัตินักเขียนไทย เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพมหานคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2537. หน้า 109-112.
_______ . ประวัติและผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทย. กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, 2527. หน้า 52-56.
_______ . ๘๐ ปี แห่งการอนุรักษ์มรดกไทย.
(80 YEARS OF THAI CULTURAL HERITAGE PRESERVATION) 
        กรุงเทพฯ:  โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2534.
________ . พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและรวมเรื่องเมืองสุโขทัย. กรุงเทพฯ: 2525. (จัดพิมพ์เนื่องในการเสด็จ
        พระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย)
________ . เรื่องพระร่วง เที่ยวเมืองพระร่วง คำอ่านและคำแปลจารึกสุโขทัย สุภาษิตพระร่วง ไตรภูมิพระร่วงฉบับหอสมุดแห่ง
      ชาติ.
พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2504.
________ . ศิลปและประวัติศาสตร์สุโขทัย. นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 2515. (กรมศิลปากรจัดพิมพ์ เนื่องในวันเด็ก
        แห่งชาติ 8 มกราคม 2515)
ศิลปากร, มหาวิทยาลัย. 100 ปี ศิลป์ พีระศรี นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
The Exhibition of Life and 
      Works of 
Professor Silpa Bhirasri. กรุงเทพมหานคร, 2535 (มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ
        ครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ โรงหล่อกองหัตถศิลป กรมศิลปากร 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2535.) 
สถาพร เที่ยงธรรม. " ณ ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข…," อนุสาร อสท. 42, 4 (พฤศจิกายน 2544) : 42-57.
สถิติแห่งชาติ, สำนักงาน. สำนักนายกรัฐมนตรี. รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2543. กรุงเทพมหานคร: 
         2544.
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย. คำให้การผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมท้องถิ่นสุโขทัย. ม.ป.ท. ,ม.ป.ป. 
สภาวัฒนธรรมอำเภอศรีสัชนาลัย. วิถีชีวิตไทยพวน. สุโขทัย: สำนักงานศึกษาธิการอำเภอศรีสัชนาลัย, 2543.
สมชาย พุ่มสอาด, กมล วิชิตสรศาสตร์ และ สมพงศ์ เกรียงไกรเพชร. ๗๐๐ ปี ลายสือไทย. กรุงเทพมหานคร: เดือนสยาม, 2527.
สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง. "ในหลวงกับวัฒนธรรม," สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 12. กรุงเทพฯ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
        ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2536. หน้า37-41.
สมัย สุทธิธรรม. สารคดีชุดถิ่นทองของไทย สุโขทัย. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2539.
สยามไภษัชยพฤกษ์ : ภูมิปัญญาของชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาเภสัชพฤกษ์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 
        2539. หน้า 26-27.
สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะสุโขทัย . กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2540.
สายไหม จบกลศึก, ผู้เรียบเรียง. "พ่อขุนศรีอินทราทิตย์," สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 16. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
         สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2541. หน้า 1-4.
________ . "วันที่ระลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช," บทความ-สารคดี ของ คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคล
       สำคัญ.
 กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2537. หน้า 91-95.
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่ 16. "ศิลาจารึกและการอ่านจารึก," กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2512. หน้า 84-117.
สารานุกรมสุโขทัยศึกษา เล่ม 1-2. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. กระทรวงศึกษาธิการ. ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช 2532. 
          กรุงเทพมหานคร: [2533] หน้า 7-14.
________ . ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช 2534. กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2535. 
          หน้า 117-122, 135-140.
________ . ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช 2536. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2537. หน้า 66-73.
________ . ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช 2537. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2538. หน้า 161-172.
________ . ศิลปินแห่งชาติ 2542. กรุงเทพมหานคร: [ม.ป.ท.] หน้า 124-128.
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย. ข้อมูลสถิติสำคัญจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2544. สุโขทัย: ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล, 2544. 
          (เอกสารอัดสำเนา)
________ . ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย. พิมพ์ครั้งที่ 2 . สุโขทัย: สำนักงานจังหวัดสุโขทัย, 2541
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. ประมวลประวัติครู คุรุสภาจัดพิมพ์ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: 
           โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535. หน้า 434.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย. เมืองด้ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. สุโขทัย: ม.ป.ท., 2542.
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. ม.ป.ท.: ม.ป.ป.
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. ม.ป.ท.: ม.ป.ป. 
           (เอกสารอัดสำเนา)
สำนักนายกรัฐมนตรี. ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ : เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. ๒๔๖๗. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการ
           พิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์, 2521. 
สิทธา สลักคำ. ดอกไม้เพลิงโบราณ มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร: สารคดี, 2540.
สืบสานตำนานไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว. สุโขทัย: ม.ป.ท., 2540. 
สุจิตต์ วงษ์เทศ. รามคำแหง. กรุงเทพมหานคร: การเวก, 2520. 
________ . แคว้นสุโขทัย : รัฐในอุดมคติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มติชน, 2539. (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ)
สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ. พลิกประวัติศาสตร์แคว้นสุโขทัย. กรุงเทพฯ: มติชน, 2540. (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ)
สุพร ประเสริฐราชกิจ, ผู้รวบรวม. รวมประวัติสัญลักษณ์จังหวัดและตราสถาบันต่างๆ ของไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: 
           รวมสาส์น, 2537. หน้า 80.
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ., ผู้แปล. "จิตรกรรมและประติมากรรมสมัยสุโขทัย." ใน 100 ปีศิลป์ พีระศรี นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์
         ศิลป์ พีระศรี :
The Exhibition of Life and Works of Professor Silpa Bhirasri. กรุงเทพมหานคร, 2535. หน้า 116-123. 
            (มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ โรงหล่อกองหัตถศิลป 
             กรมศิลปากร 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2535.) 
สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. "เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์," ศิลปวัฒนธรรม. 11, 8 (มิถุนายน 2533) : 31-35.
________ . พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดทำหนังสือพระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, 2535. 
             หน้า 474-475. (สำนักราชเลขาธิการ จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 
             12 สิงหาคม พุทธศักราช 2535.)
________ . "พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ," ศิลปวัฒนธรรม. 11, 10 (สิงหาคม 2533) : 16-21.
________ . "สุโขทัย อยุธยา สองราชธานีแห่งความทรงจำของชาวไทย," อนุสาร อสท. 36,10 (พฤษภาคม 2539) : 74-86.
สุรีย์ ภูมิภมร. "ต้นตาล ไม้คนยาก ในประวัติศาสตร์ไทย," ศิลปวัฒนธรรม. 12,12 (ตุลาคม 2534) : 220-227.
เสนอ นิลเดช. "สังคโลก," เมืองโบราณ. 12, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2529) : 8-31. 
เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง. พระนคร: ศิริมิตรการพิมพ์, 2517. (ปรับปรุงจากปาฐกถาแสดงที่สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์ 
             ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2508) 
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงาน. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ภูมินิทัศน์ไทย. กรุงเทพฯ: 2539. หน้า 341, 357.
_______ . สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 15. กรุงเทพมหานคร: อินเตอร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2540.
ไสว สุนทโรวาท, ผู้แปล. "มรดกโลกคืออะไร," ยูเนสโกคูริเย. (กันยายน 2540) : 6-9.
หนังสือที่ระลึก สุวรรณ-สนิท นวลทรง. สุโขทัย: โรงพิมพ์วิทยาคอมพิวเตอร์ - ออฟเซ็ท, [2534 ] 
อเนก สีหามาตย์. "ปรางค์อิฐเขาปู่จ่าโบราณสถานที่พบใหม่และเก่าที่สุดของเมืองสุโขทัย," สารกรมศิลปากร. 7, 11(2537) : 18-23.
________ . "เมืองเพชร (เมืองศรีคีรีมาศ) เมืองโบราณที่กำลังถูกลืม." สารกรมศิลปากร. 7, 7 (2537) : 17-18.
อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ. "ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย," ศิลปวัฒนธรรม. 15,12, (ตุลาคม 2537) : 163-165.
อัญชลี ภูมิดิษฐ์. "17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช," ข่าวสารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 12, 3 (พฤศจิกายน-
             ธันวาคม2532-มกราคม 2533) : 15-20. 
อุดม ทีฆทรัพย์, ร.อ., ร.น. "พระร่วง, เรือหลวง.," สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 (ก-ม). กรุงเทพมหานคร: 
             2524. หน้า 307-314. (คณะกรรมการฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ 8 รอบ และ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
             จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานเปิดหอวชิราวุธานุสรณ์ วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2524)
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย. นนทบุรี: ธารบัวแก้ว, 2543.
Moore, Elizabeth, Stott, Philip and Suriyavudh Sukhasvasti. Ancient Capitals of Thailand. Bangkok: Asia Books,1996. (Photography by Michael Freeman)