นิคมสหกรณ์บ้านสร้าง

 


 


     

              

          ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง 
  กลุ่มสตรีอำเภอบ้านสร้างได้รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ 
  ทอเสื่อกก  โดยผลิตและจำหน่ายกกเส้นและนำกกเส้นมา
  ทอเสื่อกก และผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเป๋าถือสตรี 
  กระเป๋าเอกสาร แฟ้มเอกสาร ที่รองอาสนะ แผ่นรองจาน 
  สมุดบันทึก ของชำร่วยต่าง ๆ 

 

 
        

.........................................................................................................
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
| เกี่ยวกับโครงการ | ผู้ร่วมสนับสนุน | สารสนเทศฯสาขาวิทยบริการฯ | สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
สารบัญหลัก| ประวัติ แผนที่ | สภาพทั่วไป | สภาพทางสังคม | สภาพทางเศรษฐกิจ | การท่องเที่ยว | ศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า | บุคคลดีเด่น | เอกสารอ่านเพิ่มเติม |
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ค้นหา( ดรรชนีคำ) |