ขอขอบคุณ

     การจัดทำสารสนเทศนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนดให้สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโครงการนำร่อง 
และให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งในด้านข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความร่วมมือจากบุคคลท่านต่าง ๆ ที่กรุณาสละเวลาให้ขัอมูลในการจัดทำสารสนเทศนี้ 
มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

         หน่วยงานและรายนามผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
        
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
โครงการส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วัดแก้วพิจิตร
วัดบางแตน
วัดโบสถ์
ชมรมขี่ม้า พล. ร.2 รอ. กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี
บริษัทแปลน โมทิฟ จำกัด
สำนักพิมพ์วารสารเมืองโบราณ 
สำนักพิมพ์สารคดี
สำนักพิมพ์วารสาร ศิลปวัฒนธรรม
ม.ร.ว.วิริยาภา ช่างเรียน
คุณพรรณี งามขำ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี 
คุณสิณีนุช มหาโชติ
คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
คุณ ส. เชื้อหอม
คุณยืนยง โอภากุล ( แอ๊ด คาราบาว )
คุณฉอ้อน ทรงเดช
คุณสะอาด-คุณนันทนา หอมชี่น 
คุณสมบูรณ์ พวงดอกไม้
คุณธีรชัย รังสิกุล
คุณสุขสันต์ วนะภูติ นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
คุณสุจินตนา รอดสวาสดิ์


 .........................................................................................................
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
| เกี่ยวกับโครงการ | ผู้ร่วมสนับสนุน | สารสนเทศฯสาขาวิทยบริการฯ | สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |