ก่องแก้ว  วีระประจักษ์  "จารึกและรูปอักษรในจารึก"   ใน  จารึกในประเทศไทย เล่ม1    อักษรปัลลวะ  หลังปัลลวะ หน้า 12 - 32. 
                กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร,2529.

กัล ปังหา, นามแฝง  "ค้างคาวแม่ไก่ จิ้งจอกบินแห่งค่ำคืนสารคดี 2,18(กรกฎาคม - สิงหาคม 2529) : 87-96.

"กูเป็นนักหนังสือพิมพ์ถนนหนังสือ 2,3 (กันยายน2527): 22-26.

"กูเป็นนิสิตนักศึกษาถนนหนังสือ 2,3 (กันยายน2527): 19-21.

"กำเนิดกุมาร - ทิดเบิ้ม"ถนนหนังสือ 2,3 (กันยายน2527): 13-15.

"คำเตือนและข้อคิดจากคึกฤทธิ์"   ถนนหนังสือ 2,3 (กันยายน2527):28-29.

ธรรมเกียรติ   กันอริ  "มิตรภาพสองกุมารสยาม"   ถนนหนังสือ 2,3 (กันยายน2527): 33-34.

ธิดา  สาระยา  "สระมรกต:   การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ   ดงศรีมหาโพธิวารสารเมืองโบราณ 12,3
               (กรกฎาคม -
กันยายน 2529):47-52.

--------.  "ทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศศิลปวัฒนธรรม 20,11 (กันยายน 2542): 77-93.

น. ณ ปากน้ำ  "เจดียสถาน   สระมรกต  ปราจีนบุรีวารสารเมืองโบราณ 12,3 (กรกฎาคม - กันยายน 2529) : 39-44.

นคร  สำเภาทิพย์ และยุภาวดี   ชูเทียนธรรม  "ไปขุด(เพิ่มเติมที่) รอยพระพุทธบาท การฝึกขุดค้นประจำปี ของนักศึกษาโบราณคดี 
                ณ เมืองศรีมโหสถ (อวัธยปุระ) อ.โคกปีบ จ.ปราจีนบุรี
" ศิลปวัฒนธรรม 8,8 (มิถุนายน 2530) : 41-43.

พีรพน  พิสณุพงศ์  "โบราณสถานสระมรกต"   ศิลปากร 32,1(มีนาคม - เมษายน 2531) : 4-17.

 --------.  "รอยพระพุทธบาทโบราณสถาน   สระมรกตวารสารเมืองโบราณ   12,3(กรกฎาคม - กันยายน 2529) : 32-37.

"แลเหลียวหลังถนนหนังสือ 2,3(กันยายน2527): 17-18.

ศรีศักร  วัลลิโภดม  "ศรีมหาโพธิ์: ความหวังวูบสุดท้ายของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม"   วารสารเมืองโบราณ  12,3 
              (กรกฎาคม - กันยายน 2529): 54-62.

สุรีย์  ภูมิภมร  "ศรีมหาโพธิ์   ต้นไม้ที่มีคนกราบไหว้มากที่สุดในโลก"   ศิลปวัฒนธรรม  13,7(พฤษภาคม 2535): 186-205.

 .........................................................................................................
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
| เกี่ยวกับโครงการ | ผู้ร่วมสนับสนุน | สารสนเทศฯสาขาวิทยบริการฯ | สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
สารบัญหลัก| ประวัติ แผนที่ | สภาพทั่วไป | สภาพทางสังคม | สภาพทางเศรษฐกิจ | การท่องเที่ยว | ศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ | โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า | บุคคลดีเด่น |
เอกสารอ่านเพิ่มเติม | เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง | ค้นหา( ดรรชนีคำ) |