เกี่ยวกับโครงการ

     ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี ใน พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้น้อมเกล้าฯถวายโครงการสาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาค 
ซึ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นในปีนั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเทิดพระเกียรติและการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล โดยใช้ชื่อ
สาขาวิทยบริการนี้ว่า "
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค
    นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชากรทั่วประเทศได้รับ
ความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนและได้รับ
ความร่วมมือด้วยดีจากบุคลากรในท้องถิ่นทั้งจากภาครัฐ และเอกชนร่วมกันดำเนินการด้านการจัดหาสถานที่ จัดสร้าง
อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จนสามารถจัดตั้งเป็นสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เปิดทำการเรียนการสอน
ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจนถึงปัจจุบันรวม 13 แห่ง ซึ่งในแต่ละสาขาวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัย
รามคำแหงได้จัดวางข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการค้นคว้าเพิ่มเติม 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงประสงค์จะใช้
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด กอปรกับความมุ่งมั่นในปณิธาน
อันเกี่ยวเนื่องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในการให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน และการมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ประชากรในแต่ละภูมิภาคเกิดความรักและผูกพันตลอดจน
ภาคภูมิใจในมาตุภูมิของตน มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำริที่จะจัดทำสารสนเทศของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนำเสนอสารสนเทศในรูปเว็บไซต์ผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ หรือ เครือข่าย
ใยแมงมุมขึ้น โดยเริ่มจัดทำโครงการนำร่อง สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรีเป็นลำดับแรก

 .........................................................................................................
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
| เกี่ยวกับโครงการ | ผู้ร่วมสนับสนุน | สารสนเทศฯสาขาวิทยบริการฯ | สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |