ประชากร ศาสนาและประเพณี การประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข

การประกอบอาชีพ 

          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม รับจ้าง และอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ ประกอบกิจการเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และประกอบการอุตสาหกรรมประเภทหัตถกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ เสื่อกก ไม้กวาด หมวกใบลาน หมวกไม้ไผ่ หมวกพลาสติก ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร เช่น มะตูมผง ขิงผง ใบบัวบกผง ฯลฯ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง

 .........................................................................................................
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
| เกี่ยวกับโครงการ | ผู้ร่วมสนับสนุน | สารสนเทศฯสาขาวิทยบริการฯ | สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
สารบัญหลัก| ประวัติ แผนที่ | สภาพทั่วไป | สภาพทางสังคม | สภาพทางเศรษฐกิจ | การท่องเที่ยว | ศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ | โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า | บุคคลดีเด่น | เอกสารอ่านเพิ่มเติม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ค้นหา( ดรรชนีคำ) |