สุโขทัย คือดินแดนที่ตั้งของอดีตราชธานีไทยเมื่อประมาณ ๗๐๐ กว่าปีมาแล้ว สุโขทัยดำรงชื่อเกริกไกรในประวัติศาสตร์ก็ด้วยอารยธรรมอันรุ่งเรืองนานัปการ อาทิ การใช้อักษรภาษาไทยจารในศิลาจารึกตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๙ การรังสรรค์แบบแผน ทางศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสถาปัตยกรรมให้สัมพันธ์กับพุทธศาสนาจนเป็นเอกลักษณ์ ศิลปะสมัยสุโขทัยที่งดงาม รวมไปถึงความโดดเด่นแห่งความเจริญทางเศรษฐกิจ การเมือง ที่แผ่ขยายอาณาเขตไปกว้างไกลในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรสุโขทัย

          มหาวิทยาลัยรามคำแหงและประชากรรามคำแหงทั้งมวลต่างรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นสถาบันการศึกษาภายใต้พระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจด้านการศึกษาโดยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่สนใจใฝ่รู้ในการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัยนั้นเปรียบประดุจแผ่นดินแม่ที่ชาวรามคำแหงทุกคนใคร่กลับมาเยือน มาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า สายสัมพันธ์ในความสำนึกนี้มิได้ปรากฏแต่เพียงการสร้างพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชให้เป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อเคารพสักการะ หรือเพียงการตั้งชื่ออาคารศรีสัชนาลัย อาคารกงไกรลาศ อาคารตรีบูร ฯลฯ ตามชื่อสถานที่สำคัญในศิลาจารึกเท่านั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ขึ้น โดยเปิดสอนในระดับปริญญาโท ซึ่งยังความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยและเป็นความปิติยินดีของชาวสุโขทัยยิ่งนัก

          ในวาระดิถีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบปีที่ ๓๐ แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงดำริที่จะจัดทำสารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสุโขทัย) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการนำร่องสารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งแล้วเสร็จด้วยดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงแผ่นดินประวัติศาสตร์ ราชอาณาจักรของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และมาตุภูมิของชาวรามคำแหง เพื่อทำนุบำรุงสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างสูง ที่ซึ่งมิได้เป็นมรดกของชาติไทยแต่เพียงชาติเดียว หากยังเป็นของมนุษยชาติทั้งปวง ดังที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูเนสโก) ได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็นมรดกโลก ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำสารสนเทศจังหวัดสุโขทัยในรูปเว็บไซด์ผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ (world wide web) และในรูปซีดี-รอม (compact disk - read only memory-CD-ROM) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสุโขทัย จังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้แพร่หลายและสถาพรตลอดกาล