ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์       แสงสุข  ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์มานพ    พราหมณโชติ ประธานคณะทำงาน
รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์     ทวีเศรษฐ รองประธานคณะทำงาน
รองศาสตราจารย์ณพพร    ดำรงศิริ  คณะทำงาน
นางสาวอัญชลี    ภูมิดิษฐ์     คณะทำงาน
นางสาวสุชาดา   อมรพิเชษฐ์กูล  คณะทำงาน
นายวิทยา    ธนาฤกษ์มงคล  คณะทำงาน
นายธีระพล  ชัยพจน์พานิช  คณะทำงาน
นายธงชัย    ทวีสุข  คณะทำงาน
นางนพรัตน์    ประไพทรัพย์    คณะทำงานและเลขานุการ