ตั้งอยู่ทางตะวันออกของวัดเชตุพน ห่างไปราว 100 เมตร นอกจากวิหาร เจดีย์ประธาน และเจดีย์รายต่างๆ แล้ว สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวัดนี้ คือ รูปปูนปั้นอันงดงามที่ประดับอยู่รอบฐานเจดีย์ประธาน เป็นรูปเทวดา สวมอาภรณ์และเครื่องประดับต่างๆ กัน ในมือถือภาชนะมีพรรณพฤกษาโผล่พ้นออกมา แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงาม ภาชนะนี้เรียกว่า หม้อปูรณะฆฎะ นอกจากนี้ก็เป็นปูนปั้นรูปช้างและสิงห์ประดับ องค์เจดีย์ประธานที่ได้รับการบูรณะมาแล้วหลายสมัย เป็นทรงระฆังกลม ส่วนยอดเจดีย์ได้หักพังลง คงปรากฏแต่ส่วนปล้องไฉนตกอยู่ที่ฐานเจดีย์