อยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตก ห่างจากประตูอ้อประมาณ 2.7 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ สูงประมาณ 150 เมตร วัดนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดพระบาทน้อย โบราณสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์ทรงจอมแห ซึ่งมีรูปลักษณะแปลกไปจากเจดีย์แบบอื่นๆ ที่พบกันทั่วไป มีปรากฏที่วัดเขาพระบาทน้อยเพียงองค์เดียวในเมืองสุโขทัย ลักษณะของตัวเจดีย์เป็นรูประฆัง แต่ก่อเป็นริ้วๆ ลักษณะคล้ายแห จึงเรียกกันว่า เจดีย์ทรงจอมแหฐานของเจดีย์เป็นฐานบัว 3 วั้น ชั้นที่สามมีซุ้มคูหา 4 ทิศประดิษฐานพระพุทธรูปข้างใน ด้านหน้าเจดีย์ทรงจอมแหมีวิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 4 รอย (ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง) ด้านหลังมีกุฏิสงฆ์ก่อด้วยศิลาปนอิฐ