ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง   ด้านที่ 2

ถอดตัวอักษรตามจารึก

ถอดเป็นตัวอักษรไทยปัจจุบัน

เขียนแบบปัจจุบัน

     ถอดเป็นตัวอักษรไทยปัจจุบัน