ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ลักษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบปรางค์ห้ายอด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย (จำลอง) ขนาดเล็กกว่าองค์จริงที่มีพุทธลักษณะงดงามจำนวน 9 องค์ โดยเป็นความคิดริเริ่มของนายนรินทร์ พานิชกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยในขณะนั้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหกรอบ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 ต่างๆ โดยมีพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย (จำลอง) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2542 ในงานประเพณีลอยกระทง พระพุทธรูป 9 องค์ นี้แต่เดิมเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก และต่อมาได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม จึงเรียกพระพุทธรูปจำลองทั้ง 9 องค์นี้ว่า "9 พระพุทธสุดแผ่นดิน" ซึ่งประกอบด้วย
 

พระพุทธรูปองค์จริงที่ได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร 
 

 

          พระพุทธรูปปางลีลา ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางลีลา หล่อด้วยสำริด ขนาดสูง 222 เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามอ่อนช้อยที่สุด 

         พระพุทธสิหิงค์ ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หล่อด้วยสำริดหุ้มทอง ส่วนสูงวัดจากพื้นถึงรัศมี 91 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 66 เซนติเมตร 

          พระสุโขทัยไตรมิตร ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย และเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนักถึง 4.5 ตัน หล่อจากทองที่เรียกว่า ทองเนื้อเจ็ดน้ำสองขา ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก 5 นิ้ว สูง 7 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว 

         พระศรีศากยมุนี ปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย หล่อด้วยสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 3 วา 3 คืบ สูง 4 วา เดิมเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองสุโขทัย

          พระพุทธชินสีห์ หรือพระนาคปรก ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิปางนาคปรก หล่อด้วยสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ ฐานเป็นรูปลำตัวพญานาคขดเป็นบัลลังก์ 4 ชั้น ส่วนหัวพญานาคแผ่ปกคลุมเบื้องบนพระเศียรพระพุทธรูป  
 

พระพุทธรูปองค์จริงที่ได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม
 

               

          หลวงพ่อร่วง หรือหลวงพ่อพระร่วง ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย หล่อด้วยสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 1 วา 1 ศอก 1 คืบ 

          พระพุทธไสยาสน์ ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระพุทธรูปประทับนอนปางปรินิพพาน ขนาดความยาวตั้งแต่พระจุฬาถึงพระบาท 6 ศอก 5 นิ้ว พระรัศมี 1 คืบ เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระพายหลวง อำเภอเมืองสุโขทัย

          พระศาสดา ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัด สุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย หล่อด้วยสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก 1 คืบ สูง 8 ศอก 1 คืบ 8 นิ้ว เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองสุโขทัย

          พระร่วงโรจนฤทธิ์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่บริเวณโถงด้านหน้าของวิหารทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร จังหวัดนครปฐม เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ ความสูงจากพระบาทถึงยอดพระเกศ 7.45 เมตร