กฤษฎา พิณศรี. "เครื่องถ้วยสุโขทัย จีนให้ไทยหรือไทยให้จีน," ศิลปวัฒนธรรม. 14,11(กันยายน 2536) : 136-145.

เคียง ชำนิ. "สำเนียงพูดคนสุโขทัย," ศิลปวัฒนธรรม . 22,1(พฤศจิกายน 2543) : 92-94.

จิราภรณ์ อรัณยะนาค. "ไม่ปลอมจารึกพ่อขุนรามคำแหง : จากมุมมองของนักวิทยาศาสตร์," ศิลปวัฒนธรรม. 11,10 (กันยายน 2533) : 50-58.

ธวัช ปุณโณทก. "ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (หลักที่ 1) ไม่มีปัญญาชนผู้ใดปลอมได้,"ศิลปวัฒนธรรม. 21,12 (ตุลาคม 2543) : 72-80.

พรทิพย์ ลพเกิด และวิจัย ลพเกิด. "รถไม้ของดีสุโขทัย," วัฒนธรรมไทย. 35,5(กุมภาพันธ์ 2541) :38-41. 

พิริยะ ไกรฤกษ์. "ศิลปะแห่งแดนเนรมิต(ศิลปะสุโขทัย ระหว่างพ.ศ. 1750-1900)," เมืองโบราณ.12,1(มกราคม-มีนาคม 2539) : 23-45 

ภาษิต จิตรภาษา. "ลายสือไทยสมัยพ่อขุนศรีนาวนำถม?," ศิลปวัฒนธรรม. 11,8 (มิถุนายน 2533) : 71-74.

ไรท์, ไมเคิล. "ข้อคิดใหม่บางประการเกี่ยวกับสุโขทัย," ศิลปวัฒนธรรม. 22,5 (มีนาคม 2544) :72-75.

ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. "ศรีสัชนาลัย ถิ่นกำเนิดสังคโลกสุโขทัย," วัฒนธรรมไทย. 36,6 (มีนาคม 2542) : 16-18.

สรพล โศภิตกุล. "พระร่วงหลังรางปืน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย," ศิลปวัฒนธรรม. 17,10 (สิงหาคม 2539) : 34-35.

สันติ เล็กสุขุม. "เจดีย์ทรงระฆังของล้านนา เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมของสุโขทัย และเจดีย์ทรงปรางค์ของกรุงศรีอยุธยามาจากไหน? อย่างไร?,
         ศิลปวัฒนธรรม. 11,11(กันยายน 2533) : 86-92.

--------. "ลายจีนในกรุงสุโขทัย," ศิลปวัฒนธรรม. 13,4 (กุมภาพันธ์ 2535) : 150-155. 

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ., ผู้แปล. "จิตรกรรมและประติมากรรมสมัยสุโขทัย," โดย ศิลป์ พีระศรี ใน 100 ปีนิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์ 
         พีระศรี: The Exhibition of Life and Works of Professor Silpa Bhirasri. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2535. 
         หน้า 116-123.

สุมาลิน วงศ์มณี และคนอื่น ๆ. "บางขลัง…เมืองโบราณที่ถูกลืม," วัฒนธรรมไทย. 35,2(สิงหาคม 2540) : 22-26.

เสนอ นิลเดช. "สังคโลก," เมืองโบราณ. 12,2 (เมษายน-มิถุนายน 2529) : 18-31.

อนุวิทย์ เจริญศุภกุล. "รายงานการสำรวจโบราณสถานเมืองสุโขทัยเก่า," เมืองโบราณ. 4,1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2520) : 13-38.

อมรา ศรีสุชาติ. "ค้าสังคโลก ศรีสัชนาลัยในสมัยโบราณ," ศิลปวัฒนธรรม. 9,4 (กุมภาพันธ์ 2531) : 68-82.