ราชวงศ์พระร่วง

        
พระร่วง เป็นพระนามที่ใช้เรียกกษัตริย์ของอาณาจักรสุโขทัย มิได้เฉพาะเจาะจงว่าหมายถึงผู้ใด แต่เป็นที่ยอมรับกันว่า พระร่วงองค์สำคัญได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้แยกตัวเป็นอิสระจากขอม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้โปรดให้สร้าง ลายสือไท ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1826 และ พระร่วงลิไท ผู้แต่ง"เตภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง" ขึ้น การจัดลำดับสุโขทัยนั้นมีการจัดลำดับแตกต่างกันดังนี้
         สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงจัดลำดับไว้ดังนี้

สมัยที่เป็นอิสระ

          1. พระเจ้าศรีอินทราทิตย์
          2. พระเจ้าบานเมือง
          3. พระเจ้ารามคำแหง
          4. พระเจ้าเลอไท
          5. พระเจ้าลิไท (มหาธรรมราชาที่ 1)

สมัยขึ้นแก่กรุงศรีอยุธยา

          6. พระมหาธรรมราชาที่ 2 
          7. พระมหาธรรมราชาที่ 3
          8. พระมหาธรรมราชาที่ 4

          ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร จัดลำดับกษัตริย์สุโขทัยไว้ดังนี้

          พระนาม
 
      ปีครองราชย์ 
 
         ปีสวรรคต
 
1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์    พ.ศ. 1762-1731                 -
2. พ่อขุนบานเมือง               -                 -
3. พระขุนรามราช(รามคำแหง)         พ.ศ. 1822     ประมาณ พ.ศ. 1862
4. พระยาเลอไท               -                 -
5. พระยางัวนำถม               -                 -
6. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)         พ.ศ. 1890   ระหว่าง พ.ศ. 1911-1917
7. พระมหาธรรมราชาที่ 2               -     ประมาณ พ.ศ. 1942 
8. พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท)               -           พ.ศ. 1962
9. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)               -       ประมาณ พ.ศ. 1981

        หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนี ทรงจัดลำดับกษัตริย์สุโขทัยไว้ดังนี้

          พระนาม
 
      ปีครองราชย์ 
 
         ปีสวรรคต
 
1. พ่อขุนศรีนาวนำถม               -                  -
2. พ่อขุนศรีอินทรบดินทราทิตย์                -                 -
3.พ่อขุนศรีอินทราทิตย์       ราว พ.ศ. 1806                 -
4. พระยาบานเมือง               -                 -
5. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช        พ.ศ. 1822                 - 
6. พระยาไสสงคราม               -          พ.ศ. 1865
7. พระยาเลอไท(ธรรมิกราช)        พ.ศ. 1865          พ.ศ. 1883
8. พระยางัวนำถม        พ.ศ. 1883          พ.ศ. 1890
9. พระมหาธรรมราชา (ลิไท)        พ.ศ. 1890           พ.ศ. 1922
10. พระมหาธรรมราชาที่ 2                               ไม่ได้ขึ้นครองราชสมบัติ
11. พระมหาธรรมราชา (ไสลือไท)         พ.ศ. 1922          พ.ศ. 1962
          ก) สมัยผู้สำเร็จราชการ      พ.ศ. 1922-1931 
          1. พระนางมหาเทวี         พ.ศ. 1922          พ.ศ. 1924
          2. พระยาศรีเทพาหูราช        พ.ศ. 1924          พ.ศ. 1931
12. บรมปาลธรรมิกราช        พ.ศ. 1962           พ.ศ. 1981