โครงการพัฒนาส่วนพระองค์  
ตำบลบางแตน    อำเภอบ้านสร้าง    จังหวัดปราจีนบุรี

กลับสู่หน้าหลัก

บทนำ

ความเป็นมา

โครงการข้าวครบวงจร

โครงการเกษตรแบบผสมผสาน

 โครงการตลาดเพื่อชุมชน

 
    
โครงการเกษตรแบบผสมผสาน

 

  ดำเนินการในพื้นที่ 97 ไร่   เป็นแหล่งน้ำ 23 ไร่   ซึ่งสามารถใช้สนับสนุนการเพื่อปลูกในช่วงฤดูแล้งและเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ ช่วยเพิ่ม
  รายได้อีกทางหนึ่ง การเกษตรแบบผสมผสาน  เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ และเป็นการนำที่ดินมาใช้
  ให้มีประสิทธภาพสูงสุด   โดยแบ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช ซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการต่าง ๆ หลายหน่วยงาน

 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

    
 แปลงไม้ผล  เนื้อที่ 8 - 2 - 10 ไร่   ใช้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม

 ในร่องสวน และบนหลังร่องใช้ปลูกพืชไร่ และพืชผักหมุนเวียน
 ตามฤดูกาล  และในร่องสวนใช้ปลูกพืชน้ำ และปล่อยปลาเป็นการ
 เลี้ยงตามธรรมชาติเช่น ปลานิล และปลาตะเพียน   เป็นต้น
 
 
 

 

 

 

         
  แปลงปลูกผักอนามัย   เนื้อที่ 2 - 2 - 65  ไร่

    ใช้ปลูกผักชนิดต่าง ๆตามความต้องการของตลาดได้แก่ ผักคะน้า
    ผักกาดขาว ผักกาดเขียว  ผักบุ้งจีน ผักชี ถั่วฝักยาว มะเขือยาว
    มะเขือเทศ พริก มะระ บวบ  โดยมีการควบคุมให้ปลอดภัย
    จากการใช้สารเคมีอย่างแท้จริง
 
 
     
              
    

แปลงปลูกป่าและไม้ผล   เนื้อที่ 13 - 0 - 95 ไร่ โดยใช้ปลูกป่า  
  แบบวนเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความร่มรื่น ช่วยรักษา
  สภาพแวดล้อม และเป็นไม้กันลม  ได้แก่   ต้นปีบ  ตีนเป็ด  ตะเคียนทอง
  พยุง  ยางนา  ประดู่   อินทนิล  กระท้อน  มะม่วง ชมพู่  มะกอกน้ำ
  มะดัน  สะเดา  นนทรี
 
 
             
                          
           

แปลงพืชไร่และพืชหมุนเวียน   เนื้อที่ 6 - 0 - 51 ไร่   ใช้ปลูก
     พืชไร่ และพืชหมุนเวียนอื่น ๆ เพื่อช่วยปรับปรุงดินและเพื่อ
      การจำหน่าย
      
    
   
  

 

แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ   เนื้อที่ 2 - 2 - 190 ไร่    เพื่อจัดให้

 

   มีบริเวณ  พักผ่อนหย่อนใจ   มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและจัดทำ
   เรือนเพาะชำเพื่อขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับเพื่อการจำหน่ายด้วย
  
    
  
       

       
       

งานปลูกไม้น้ำตามแหล่งน้ำ   เพื่อเสริมรายได้ และเป็นแหล่ง
      พักของปลา เช่น   ผักกระเฉด  ผักบุ้ง  บัวสาย และอื่น ๆ
     
  
   
       


                

แปลงนาและพืชสลับ   เนื้อที่ 3 - 1 - 66 ไร่   ใช้ทำนา
     และปลูกพืชสลับชนิดต่าง ๆ ตามฤดูกาล
        
  
 
     
             

 

         

งานเลี้ยงไก่ไข่  500 ตัว  ไก่เนื้อ  500 ตัว   ในโรงเรือน

     บนบ่อปลา  เพื่อเสริมรายได้ และใช้เศษอาหารที่เหลือจากอาหารไก่
     และมูลไก่เป็นอาหารปลา   เป็นการใช้ทรัพยากร
     ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    

 .........................................................................................................
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
| เกี่ยวกับโครงการ | ผู้ร่วมสนับสนุน | สารสนเทศฯสาขาวิทยบริการฯ | สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
สารบัญหลัก| ประวัติ แผนที่ | สภาพทั่วไป | สภาพทางสังคม | สภาพทางเศรษฐกิจ | การท่องเที่ยว | ศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ | โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า | บุคคลดีเด่น | เอกสารอ่านเพิ่มเติม |
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ค้นหา( ดรรชนีคำ) |