โครงการพัฒนาส่วนพระองค์   
ตำบลบางแตน    อำเภอบ้านสร้าง    จังหวัดปราจีนบุรี

กลับสู่หน้าหลัก

บทนำ

ความเป็นมา

โครงการข้าวครบวงจร

โครงการเกษตรแบบผสมผสาน

 โครงการตลาดเพื่อชุมชน

  

     บทนำ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

 

    เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้
ที่ดินและ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำโครงการ    
พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน
ได้นำ ไปปฏิบัติตาม   สนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง    
ให้ประชาชนได้อยู่อย่างพอมีพอกิน ไม่เดือดร้อนในขณะ 
ที่ระบบเศรษฐกิจของชาติกำลังอยู่ในภาวะถดถอย โดย    
 

 
ได้รับสนับสนุนทางวิชาการจากส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องมาทำการสาธิตวิธีการทำการเกษตรใน
รูปแบบต่างๆให้ผู้สนใจได้ศึกษาและสามารถนำไป
ปฏิบัติตามได้นับเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการ
หนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ  เอกชน และ 
ประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่า
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่เปรียบมิได้ที่ได้ทรง
ห่วงใยพสกนิกรของพระองค์อยู่ตลอดเวลา

 .........................................................................................................
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
| เกี่ยวกับโครงการ | ผู้ร่วมสนับสนุน | สารสนเทศฯสาขาวิทยบริการฯ | สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
สารบัญหลัก| ประวัติ แผนที่ | สภาพทั่วไป | สภาพทางสังคม | สภาพทางเศรษฐกิจ | การท่องเที่ยว | ศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ | โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า | บุคคลดีเด่น | เอกสารอ่านเพิ่มเติม |
เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง | ค้นหา( ดรรชนีคำ) |