คำจำกัดความ

 

มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) หมายถึง อนุสรณ์สถาน กลุ่มอาคารและสถานที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ โบราณคดี วิทยาศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา หรือมานุษยวิทยา ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำ หรือสถานที่สำคัญที่อาจเป็นผลงานจากฝีมือมนุษย์หรือเป็นผลงานร่วมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์

 

มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเนื่องมาจากกระบวนการทางกายภาพชีววิทยาและธรณีวิทยา นิเวศน์ของสายพันธุ์ของสัตว์และพืชที่กำลังถูกคุกคามจนอาจจะสูญพันธ์ไปได้ ตลอดจนพื้นที่ที่มีคุณค่าล้ำเลิศในทางวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์และสุนทรียภาพตามธรรมชาติ