ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง   ด้านที่ 1

ถอดตัวอักษรตามจารึก

ถอดเป็นตัวอักษรไทยปัจจุบัน

เขียนแบบปัจจุบัน

     คำแปลเขียนแบบปัจจุบันภาษา

ไทย

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

เยอรมัน

จีน

ญี่ปุ่น