เรื่องที่มีในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน

           ตอนที่1 

          ตั้งแต่บรรทัดที่ 1-18 เป็นพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหง ใช้คำว่า "กู" เป็นพื้น 

           ตอนที่ 2

          กล่าวถึงพระราชกรณียกิจ และขนบธรรมเนียมในกรุงสุโขทัย เรื่องของการสร้างพระแท่นมนังศิลาบาตรเมื่อมหาศักราช 1214 เรื่องการสร้างพระมหาธาตุเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อมหาศักราช 1207 และเรื่องการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อมหาศักราช 1205 ตอนนี้ไม่ใช้คำว่า "กู" เลย ใช้คำว่าพ่อขุนรามคำแหง 

           ตอนที่ 3

          ตั้งแต่ด้านที่ 4 บรรทัดที่ 12 ถึงบรรทัดสุดท้าย เป็นคำยอพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงตอนนี้เข้าใจว่าจารึกภายหลังจากตอนแรกหลายปี เพราะตัวหนังสือไม่เหมือนกับตอนที่ 1 และตอนที่ 2 คือ ตัวพยัญชนะลีบกว่า ทั้งสระที่ใช้ก็ต่างกันมาก

 

ภาพแสดงศิลาจารึกทั้ง 4ด้าน 
            (ข้อมูลจากหนังสือ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2527 โดยได้รับอนุญาตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศิลาจารึกด้านที่ 1

ศิลาจารึกด้านที่ 2

ศิลาจารึกด้านที่ 3

ศิลาจารึกด้านที่ 4