3560

สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวรามคำแหง (PDF)

ฉบับปัจจุบัน
ฉบับที่ 27 ปีที่ 48


   

**พระบารมีปกเกล้าชาวรามฯ**
**รวมภาพบัณฑิตรามฯ**
**มารู้จักรามคำแหงกัน**

*****รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2561 วันที่ 10-13 พ.ย.นี้**หลักสูตรคณะที่เปิดสอน***
**ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี2561 ส่วนกลาง **ส่วนภูมิภาค
**กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ. ฯ) ประจำปีการศึกษา 2561  
**การรับตารางสอบไล่ (ตามนี้ทุกเทอม)**สอบไล่1/2561 เริ่มรับ 8 ต.ค.
**การประกาศผลสอบ(ทุกเทอม)
**ใบรับรองผลสอบกรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (เช็คผลสอบ)
**หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
--------------------------------------------------
**สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ การสอบ การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ**
**ปฏิทินการศึกษา 1/2561*กำหนดลงทะเบียนเทอม1/2561 และซ่อม2/2560+ซ่อมภาคฤดูร้อน2560
**ปฏิทินการศึกษา 2และภาคฤดูร้อน /2561 ส่วนกลาง ** ส่วนภูมิภาค
**
e-testing

** ม.ร.30 www.ru.ac.th
*
*ย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา
**เพิ่ม-เลิก กระบวนวิชา ทำได้เทอมละ 1 ครั้ง ภาค1/2561 ปรับปรุง 13 มิ.ย. 61
**การขอสอบซ้ำซ้อน (เฉพาะผู้ที่ขอจบเท่านั้น)
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ
--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ
**กฎระเบียบในการสอบไล่
**เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนที่ม.ทุกครั้ง**

**การทุจริตในการสอบ(อย่าทำเด็ดขาด)
--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
**หนังสือปฐมนิเทศ
**
ภาคพิเศษต้องติดต่อทางคณะโดยตรง
**ม.รามฯ มีคณะอะไรบ้าง
**หลักสูตรคณะต่างๆ
**ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน    ส่วนกลาง   
**พรีดีกรีคืออะไร
**ตำราเรียน
**บรรยายสดและย้อนหลัง

**ระบบออนไลน์ -สมัครน.ศ. -ลงทะเบียน -รักษาสถานภาพ และบาร์โค้ด
***แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค (ทางไปรษณีย์)***
--------------------------------------------------
**เกณฑ์การรับเกียรตินิยม
**เรียนฟรี 5A  ชมวิดีโอ
-------------------------------------------------
**ประกันภัยอุบัติเหตสุดคุ้มุสำหรับชาวรามคำแหง 200บาท/ปี
**เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียน ทุกเทอม
--------------------------------------------------
**RAM3000 สหกิจศึกษา
**การโอนย้ายระบบการเรียน(ภูมิภาคและส่วนกลาง)
**กลุ่มและชมรมต่างๆ ของ ม.ร. 13 มิ.ย. 2561
**ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
**การแจ้งเปลิ่ยนชื่อ นามสกุล และยศ
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ
**การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
**แผนผัง ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
**แผงผัง ม.รามคำแหง2 (บางนา)

***หลักฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ***
**บัตรนักศึกษาและใบเสร็จสูญหายหรือลืม
--------------------------------------------------
สถานีวิจัยสัตววิทยา (สวนนกรามคำแหง)
***รวมภาพบัณฑิตรามฯ***
เอกสารประชาสัมพันธ์  


  

หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 9webmaster : วิทยา ธนาฤกษ์มงคล