560

สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวรามคำแหง (PDF)

ฉบับปัจจุบัน
ฉบับที่ 10 ปีที่ 48


   

*******รวมภาพบัณฑิตรามฯ******
***แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค (ทางไปรษณีย์)***
*****รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2561**หลักสูตรคณะที่เปิดสอน***
**ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี2561 ส่วนกลาง **ส่วนภูมิภาค
**สำหรับผู้ที่สมัครทางเน็ตต้องชำระเงินภายใน3วันทำการและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายใน5วัน  
**กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ. ฯ) ประจำปีการศึกษา 2561  
**การรับตารางสอบไล่ (ตามนี้ทุกเทอม)**
**การประกาศผลสอบ(ทุกเทอม)
**ใบรับรองผลสอบกรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (เช็คผลสอบ)
--------------------------------------------------
**สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ การสอบ การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ**
**ปฏิทินการศึกษา 1/2561*กำหนดลงทะเบียนเทอม1/2561 และซ่อม2/2560+ซ่อมภาคฤดูร้อน2560
**ลงทะเบียนเรียน 1/2561 สำหรับ น.ศ.เก่า 4-7 ก.ค. 2561
**e-testing
** ม.ร.30 www.ru.ac.th
*
*ย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา
**เพิ่ม-เลิก กระบวนวิชา ทำได้เทอมละ 1 ครั้ง ภาค1/2561 ปรับปรุง 13 มิ.ย. 61
**การขอสอบซ้ำซ้อน (เฉพาะผู้ที่ขอจบเท่านั้น)
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ
--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ
**เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนที่ม.ทุกครั้ง**
**การทุจริตในการสอบ(อย่าทำเด็ดขาด)
--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
**หนังสือปฐมนิเทศ
**
ภาคพิเศษต้องติดต่อทางคณะโดยตรง
**ม.รามฯ มีคณะอะไรบ้าง
**หลักสูตรคณะต่างๆ
**ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน    ส่วนกลาง   
**พรีดีกรีคืออะไร
**ตำราเรียน
**บรรยายสดและย้อนหลัง

**ระบบออนไลน์ -สมัครน.ศ. -ลงทะเบียน -รักษาสถานภาพ และบาร์โค้ด
--------------------------------------------------
**เกณฑ์การรับเกียรตินิยม
**เรียนฟรี 5A  ชมวิดีโอ
-------------------------------------------------
**ประกันภัยอุบัติเหตสุดคุ้มุสำหรับชาวรามคำแหง 200บาท/ปี
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
--------------------------------------------------
**RAM3000 สหกิจศึกษา
**การโอนย้ายระบบการเรียน(ภูมิภาคและส่วนกลาง)
**กลุ่มและชมรมต่างๆ ของ ม.ร. 13 มิ.ย. 2561
**ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
**การแจ้งเปลิ่ยนชื่อ นามสกุล และยศ
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ
**หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
**
การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
**แผนผัง ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
**แผงผัง ม.รามคำแหง2 (บางนา)

***หลักฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ***
**บัตรนักศึกษาและใบเสร็จสูญหายหรือลืม
--------------------------------------------------
พระบารมีปกเกล้าชาวรามฯ
มีภาพคุณอยู่ในอัลบั้มหรือเปล่า
2560   อัลบั้ม1  2   3  4  5  6  7 
สถานีวิจัยสัตววิทยา (สวนนกรามคำแหง)

***รวมภาพบัณฑิตรามฯ***
อัลบั้มภาพช่วงสอบ 1/57 #1 #2
อัลบั้มชีวิตในรั้วรามฯ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เอกสารประชาสัมพันธ์  


  

หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 9
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 6


webmaster : วิทยา ธนาฤกษ์มงคล