13560

สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวรามคำแหง (PDF)

ฉบับปัจจุบัน
ฉบับที่ 08 ปีที่ 50


   

**พระบารมีปกเกล้าชาวรามฯ**
**รวมภาพบัณฑิตรามฯ รุ่นที่ 37 ==>>
**มารู้จักรามคำแหงกัน**

*****รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2563

***
*
*รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเผ้าระวัง เชื้อไวรัส COVID-19
**** ปฏิทินการศึกษาทุกเทอม! อัพเดทโดยตรงจาก สวป.
**ปฏิทินการศึกษา 2และภาคฤดูร้อน /2562
 ส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค
** มร.30 ภาค 2/2562
** วิชาที่เปิดสอบ และวันสอบ ภาคฤดูร้อน/62
**ข้อแนะนำลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า(นักศึกษาปัจจุบัน) (ภาค 2/62)
**เรียนพรีดีกรี จนจบม.6แล้ว ต้องการโอนย้ายเป็นนักศึกษาภาคปกติ อ่านคำแนะนำที่นี่
**กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ. ฯ)  
**การรับตารางสอบไล่ (ตามนี้ทุกเทอม)**
**การประกาศผลสอบ(ทุกเทอม)
**ใบรับรองผลสอบกรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (เช็คผลสอบ)
**
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 --------------------------------------------------
**สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ การสอบ การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ**

**e-testing
** ม.ร.30 ทุกภาค ดูที่นี่  www.ru.ac.th
*
*ย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา

**บอกเพิ่ม-เลิก กระบวนวิชา (ลงวิชาผิดทำไงดี)
**การขอสอบซ้ำซ้อน (เฉพาะผู้ที่ขอจบเท่านั้น)
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ

--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ

**กฎระเบียบในการสอบไล่
**เอกสาร,บาร์โค้ด สำหรับการลงทะเบียนที่ม.ทุกครั้ง**

**การทุจริตในการสอบ(อย่าทำเด็ดขาด)
--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
**
ภาคพิเศษต้องติดต่อทางคณะโดยตรง
**ม.รามฯ มีคณะอะไรบ้าง
**หลักสูตรคณะต่างๆ
**ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน    ส่วนกลาง   
**พรีดีกรีคืออะไร
**ตำราเรียน
**บรรยายสดและย้อนหลัง

**ระบบออนไลน์ -สมัครน.ศ. -ลงทะเบียน -รักษาสถานภาพ และบาร์โค้ด
***แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค (ทางไปรษณีย์)***
--------------------------------------------------
**เกณฑ์การรับเกียรตินิยม
**เรียนฟรี 5A  ชมวิดีโอ
-------------------------------------------------
**ประกันภัยอุบัติเหตสุดคุ้มุสำหรับชาวรามคำแหง 200บาท/ปี
**เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียน ทุกเทอม
--------------------------------------------------
**RAM3000 สหกิจศึกษา
**การโอนย้ายระบบการเรียน(ภูมิภาคและส่วนกลาง)
**กลุ่มและชมรมต่างๆ ของ ม.ร. 13 มิ.ย. 2561
**ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
**การแจ้งเปลิ่ยนชื่อ นามสกุล และยศ
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ
**การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
**แผนผัง ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
**แผงผัง ม.รามคำแหง2 (บางนา)

***หลักฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ***
**บัตรนักศึกษาหาย และ ใบเสร็จสูญหาย หรือลืม
*** ผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2562
*** เรียนจบปี XXX... จะรับปริญญาปีไหน?
--------------------------------------------------
สถานีวิจัยสัตววิทยา (สวนนกรามคำแหง)
***รวมภาพบัณฑิตรามฯ***
เอกสารประชาสัมพันธ์
  


หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 9