560

สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวรามคำแหง (PDF)

ฉบับปัจจุบัน
ฉบับที่ 11 ปีที่ 47


   


**รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/60  (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
**หนังสือปฐมนิเทศ 1/2560
**
ภาคพิเศษต้องติดต่อทางคณะโดยตรง
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
**ม.รามฯ มีคณะอะไรบ้าง
**หลักสูตรคณะต่างๆ
**ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน    ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค
**พรีดีกรีคืออะไร
**เกณฑ์การรับเกียรตินิยม
**เรียนฟรี 5A
**ตำราเรียน
**เรียน ร.ด. และการผ่อนผันทหาร
**บรรยายสดและย้อนหลัง
**สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
**เรียน ร.ด. และการผ่อนผันทหาร

**ระบบออนไลน์ -สมัครน.ศ. -ลงทะเบียน -รักษาสถานภาพ และบาร์โค้ด
**การรับตารางสอบไล่
--------------------------------------------------
**การประกาศผลสอบ
**ปฎิทินการศึกษา 1/2560
-------------------------------------------------
**บอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา ทำได้เทอมละ 1 ครั้ง ภาค 1/2560
**ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษารามคำแหง 150บาท/ปี
--------------------------------------------------

**การขอสอบซ้ำซ้อน (เฉพาะผู้ที่ขอจบเท่านั้น)
**e-testing
**RAM3000 สหกิจศึกษา
**ย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา
**การโอนย้ายระบบการเรียน(ภูมิภาคและส่วนกลาง)
**ชมรมและกลุ่มต่างๆ ของ ม.ร.
**บัตรนักศึกษาสูญหายหรือลืม
**การทุจริตในการสอบ(อย่าทำเด็ดขาด)
**เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ
**ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
**การแจ้งเปลิ่ยนชื่อ นามสกุล และยศ
**รับบัตรนักศึกษา
**การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
**แผนผัง ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
**แผงผัง ม.รามคำแหง2 (บางนา)

--------------------------------------------------
สถานีวิจัยสัตววิทยา (สวนนกรามคำแหง)
รวมภาพบัณฑิตรามฯ
อัลบั้มภาพช่วงสอบ 1/57 #1 #2
อัลบั้มชีวิตในรั้วรามฯ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เอกสารประชาสัมพันธ์


  


  

หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 6
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 5
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 4
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 3
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 2
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 1

webmaster : วิทยา ธนาฤกษ์มงคล