3560

สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวรามคำแหง (PDF)

ฉบับปัจจุบัน
ฉบับที่ 19 ปีที่ 48


   

**พระบารมีปกเกล้าชาวรามฯ**
**รวมภาพบัณฑิตรามฯ**

*****รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2561 ประมาณ พ.ย.**หลักสูตรคณะที่เปิดสอน***
**ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี2561 ส่วนกลาง **ส่วนภูมิภาค
**กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ. ฯ) ประจำปีการศึกษา 2561  
**การรับตารางสอบไล่ (ตามนี้ทุกเทอม)**
**การประกาศผลสอบ(ทุกเทอม)
**ใบรับรองผลสอบกรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (เช็คผลสอบ)
**หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
--------------------------------------------------
**สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ การสอบ การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ**
**ปฏิทินการศึกษา 1/2561*กำหนดลงทะเบียนเทอม1/2561 และซ่อม2/2560+ซ่อมภาคฤดูร้อน2560
**ลงทะเบียนเรียน 1/2561 สำหรับ น.ศ.เก่าทางเน็ต 23 ก.ค. – 7 ส.ค. 2561
**e-testing
** ม.ร.30 www.ru.ac.th
*
*ย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา
**เพิ่ม-เลิก กระบวนวิชา ทำได้เทอมละ 1 ครั้ง ภาค1/2561 ปรับปรุง 13 มิ.ย. 61
**การขอสอบซ้ำซ้อน (เฉพาะผู้ที่ขอจบเท่านั้น)
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ
--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ
**เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนที่ม.ทุกครั้ง**
**การทุจริตในการสอบ(อย่าทำเด็ดขาด)
--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
**หนังสือปฐมนิเทศ
**
ภาคพิเศษต้องติดต่อทางคณะโดยตรง
**ม.รามฯ มีคณะอะไรบ้าง
**หลักสูตรคณะต่างๆ
**ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน    ส่วนกลาง   
**พรีดีกรีคืออะไร
**ตำราเรียน
**บรรยายสดและย้อนหลัง

**ระบบออนไลน์ -สมัครน.ศ. -ลงทะเบียน -รักษาสถานภาพ และบาร์โค้ด
***แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค (ทางไปรษณีย์)***
--------------------------------------------------
**เกณฑ์การรับเกียรตินิยม
**เรียนฟรี 5A  ชมวิดีโอ
-------------------------------------------------
**ประกันภัยอุบัติเหตสุดคุ้มุสำหรับชาวรามคำแหง 200บาท/ปี
**เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียน ทุกเทอม
--------------------------------------------------
**RAM3000 สหกิจศึกษา
**การโอนย้ายระบบการเรียน(ภูมิภาคและส่วนกลาง)
**กลุ่มและชมรมต่างๆ ของ ม.ร. 13 มิ.ย. 2561
**ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
**การแจ้งเปลิ่ยนชื่อ นามสกุล และยศ
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ
**การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
**แผนผัง ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
**แผงผัง ม.รามคำแหง2 (บางนา)

***หลักฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ***
**บัตรนักศึกษาและใบเสร็จสูญหายหรือลืม
--------------------------------------------------
สถานีวิจัยสัตววิทยา (สวนนกรามคำแหง)
***รวมภาพบัณฑิตรามฯ***
เอกสารประชาสัมพันธ์  


  

หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 9webmaster : วิทยา ธนาฤกษ์มงคล