560

สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวรามคำแหง (PDF)

ฉบับปัจจุบัน
ฉบับที่ 41 ปีที่ 47


   

*********รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2561*********
***ลงทะเบียน 2/2560 ล่าช้า 25-26 ม.ค.ที่ VKB ช่อง 18-19
***ผ่อนผันราชการทหารถึง  9 ก.พ. 2561
**การประกาศผลสอบ(ทุกเทอม)
**สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ การสอบ การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ**
**ปฏิทินการศึกษาภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2560
**กำหนดวันลงทะเบียน 2/2560 เริ่มบรรยาย 15 พ.ย. 2560
**e-testing
--------------------------------------------------
** ปฏิทินการศึกษา 2 และภาคฤดูร้อน / 2560
** ม.ร.30 www.ru.ac.th
*
*ย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา
**เพิ่ม-เลิก กระบวนวิชา ทำได้เทอมละ 1 ครั้ง ภาค 2/2560
**การขอสอบซ้ำซ้อน (เฉพาะผู้ที่ขอจบเท่านั้น)
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ

--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ
**เอกสารในการเข้าสอบ (บัตรนักศึกษาสูญหายหรือลืม)
**เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนที่ม.ทุกครั้ง**
**การทุจริตในการสอบ(อย่าทำเด็ดขาด)
--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
**หนังสือปฐมนิเทศ
**
ภาคพิเศษต้องติดต่อทางคณะโดยตรง
**ม.รามฯ มีคณะอะไรบ้าง
**หลักสูตรคณะต่างๆ
**ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน    ส่วนกลาง   
**พรีดีกรีคืออะไร
**ตำราเรียน
**เรียน ร.ด. และการผ่อนผันทหาร
**บรรยายสดและย้อนหลัง

**ระบบออนไลน์ -สมัครน.ศ. -ลงทะเบียน -รักษาสถานภาพ และบาร์โค้ด
--------------------------------------------------
**เกณฑ์การรับเกียรตินิยม
**เรียนฟรี 5A  ชมวิดีโอ
-------------------------------------------------
**ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษารามคำแหง 150บาท/ปี
**รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2561
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
--------------------------------------------------
**RAM3000 สหกิจศึกษา
**การโอนย้ายระบบการเรียน(ภูมิภาคและส่วนกลาง)
**ชมรมและกลุ่มต่างๆ ของ ม.ร.
**บัตรนักศึกษาสูญหายหรือลืม
**ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
**การแจ้งเปลิ่ยนชื่อ นามสกุล และยศ
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ
**หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
**
การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
**แผนผัง ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
**แผงผัง ม.รามคำแหง2 (บางนา)

--------------------------------------------------
พระบารมีปกเกล้าชาวรามฯ
มีภาพคุณอยู่ในอัลบั้มหรือเปล่า
2560   อัลบั้ม1  2   3  4  5  6  7 
สถานีวิจัยสัตววิทยา (สวนนกรามคำแหง)

***รวมภาพบัณฑิตรามฯ
อัลบั้มภาพช่วงสอบ 1/57 #1 #2
อัลบั้มชีวิตในรั้วรามฯ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เอกสารประชาสัมพันธ์


  


  

หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 6
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 5
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 4
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 3
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 2
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 1

webmaster : วิทยา ธนาฤกษ์มงคล