3560

สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวรามคำแหง (PDF)

ฉบับปัจจุบัน
ฉบับที่ 36 ปีที่ 48


   

**พระบารมีปกเกล้าชาวรามฯ**
**รวมภาพบัณฑิตรามฯ**
**มารู้จักรามคำแหงกัน**

*****รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2562 **หลักสูตรคณะที่เปิดสอน***
**กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ. ฯ) ประจำปีการศึกษา 2561  
**การรับตารางสอบไล่ (ตามนี้ทุกเทอม)**
**การประกาศผลสอบ(ทุกเทอม)
**ใบรับรองผลสอบกรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (เช็คผลสอบ)
**
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
--------------------------------------------------
**สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ การสอบ การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ**
**ลงทะเบียนซ่อม 1/2561 14-16 ธ.ค.2561 ลงที่ ม.เท่านั้น (ลงแทนกันได้)
**ลงทะเบียนเทอม2/2561 ทางออนไลน์ 18-25 ธ.ค. 2561 (พรีดีกรีและภาคปกติ)
**ปฏิทินการศึกษา 2และภาคฤดูร้อน /2561 ส่วนกลาง ** ส่วนภูมิภาค
**ปฏิทินการศึกษา 1/2562   **ส่วนกลาง   **ส่วนภูมิภาค
**
e-testing

** ม.ร.30 www.ru.ac.th
*
*ย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา

**เพิ่ม-เลิก กระบวนวิชา ทำได้เทอมละ 1 ครั้ง ภาค2/2561 ปรับปรุง 12 พ.ย. 61
**การขอสอบซ้ำซ้อน (เฉพาะผู้ที่ขอจบเท่านั้น)
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ

--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ

**กฎระเบียบในการสอบไล่
**เอกสาร,บาร์โค้ด สำหรับการลงทะเบียนที่ม.ทุกครั้ง**

**การทุจริตในการสอบ(อย่าทำเด็ดขาด)
--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
**หนังสือปฐมนิเทศ
**
ภาคพิเศษต้องติดต่อทางคณะโดยตรง
**ม.รามฯ มีคณะอะไรบ้าง
**หลักสูตรคณะต่างๆ
**ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน    ส่วนกลาง   
**พรีดีกรีคืออะไร
**ตำราเรียน
**บรรยายสดและย้อนหลัง

**ระบบออนไลน์ -สมัครน.ศ. -ลงทะเบียน -รักษาสถานภาพ และบาร์โค้ด
***แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค (ทางไปรษณีย์)***
--------------------------------------------------
**เกณฑ์การรับเกียรตินิยม
**เรียนฟรี 5A  ชมวิดีโอ
-------------------------------------------------
**ประกันภัยอุบัติเหตสุดคุ้มุสำหรับชาวรามคำแหง 200บาท/ปี
**เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียน ทุกเทอม
--------------------------------------------------
**RAM3000 สหกิจศึกษา
**การโอนย้ายระบบการเรียน(ภูมิภาคและส่วนกลาง)
**กลุ่มและชมรมต่างๆ ของ ม.ร. 13 มิ.ย. 2561
**ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
**การแจ้งเปลิ่ยนชื่อ นามสกุล และยศ
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ
**การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
**แผนผัง ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
**แผงผัง ม.รามคำแหง2 (บางนา)

***หลักฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ***
**บัตรนักศึกษาและใบเสร็จสูญหายหรือลืม
--------------------------------------------------
สถานีวิจัยสัตววิทยา (สวนนกรามคำแหง)
***รวมภาพบัณฑิตรามฯ***
เอกสารประชาสัมพันธ์  


  

หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 9webmaster : วิทยา ธนาฤกษ์มงคล